Apie asociaciją

2012 m. įkurta Lietuvos regionų bibliotekų asociacija yra pagal LR Asociacijų įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, profesiniu ir savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos bibliotekas, esančias regionuose.

Asociacijos veiklos tikslai:

 1. Skatinti Lietuvos regionų bibliotekų bendradarbiavimą.
 2. Skatinti inovacijų diegimą.
 3. Skleisti bibliotekų pažangaus darbo patirtį,
 4. Rūpintis bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimu.
 5. Propaguoti bibliotekas ir stiprinti jų vaidmenį visuomenėje.
 6. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą asociacijos nariams.
 7. Koordinuoti asociacijos narių veiklą.

Siekdama šių tikslų asociacija:

 • Organizuoja renginius, susirinkimus, konferencijas.
 • Dalyvauja bibliotekų modernizavimo programose, rengia ir įgyvendina inovatyvius projektus.
 • Koordinuoja bibliotekų veiklą komplektuojant fondus.
 • Teikia bibliotekoms metodinę pagalbą, remia naujai besikuriančias bibliotekas.
 • Organizuoja ir remia bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį tobulėjimą, rengia kvalifikacijos tobulinimo programa ir projektus.
 • Atstovauja asociacijos narių interesus valstybės valdžios ir valdymo organuose, užsienio organizacijose, labdaros ir paramos fonduose, dalyvauja realizuojant kultūros, švietimo ir socialines programas.
 • Gina skaitymo ir informacijos laisvę, bibliotekų lankytojų teises nevaržomai naudotis bibliotekų informacijos ištekliais, prisideda prie visuomenės informacinio raštingumo ugdymo.
 • Bendradarbiauja su analogiškomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.
 • Užsiima kita organizacine ir informacine veikla.
 • Įstatymų numatyta tvarka teikia bei gauna paramą ir labdarą.

Asociacijos kolegialus valdymo organas yra Valdyba, jai vadovauja asociacijos vadovas. Aukščiausias asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos regionų teritorijose veikiančios bet kurios žinybinės priklausomybės bibliotekos bei jų darbuotojai.